Polityka prywatności

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Geovia Sp. z o.o. do celów marketingowych

 

 1. Pojęcia użyte w tej informacji

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, obejmująca: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nią związanych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe

Do celów prowadzenia działań handlowo-marketingowych, takich jak prowadzenie korespondencji związanej z przygotowaniem i obsługą ofert na nasze produkty i usługi, przesyłania informacji o bieżących wydarzeniach i nowościach w ofercie Geovia Sp. z o.o., wykorzystujemy następujące dane:

 • podane przez Panią/Pana bezpośrednio, jak również uzyskane przez Geovia Sp. z o.o. ze źródeł publicznie dostępnych, to jest: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres pracodawcy, stanowisko w firmie;
 • podanie przez Panią/Pana podczas składania zapytania lub rejestracji za pomocą formularza kontaktowego na stronach internetowych Geovia Sp. z o.o. lub w innych formach (np. formularze papierowe, korespondencja mailowa);
 • zbierane automatycznie przez Geovia Sp. z o.o. za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Pani/Pana aktywności na stronie internetowej Geovia Sp. z o.o., obejmujące w szczególności informacje o stronach internetowych, jakie Pani/Pan odwiedził.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-724), przy ul. Chełmskiej 21. Kontakt mailowy z Administratorem: pracownia@geovia.pl

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych

W celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do przedsiębiorców, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Geovia Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych do marketingu naszych produktów i usług jedynie w relacjach profesjonalnych, jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie na otrzymywanie lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wskazanych na naszych stronach internetowych. Nie będziemy nadmiernie ingerować w Pani/Pana prywatność.

 

 1. Profilowanie Pani/Pana preferencji i zainteresowań

W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy Pani/Pana preferencje i zainteresowania, tak aby jak najlepiej dopasować naszą komunikację marketingową do Pani/Pana potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy Pani/Pana preferencje i zainteresowania na podstawie danych: (1) zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług np. w CRM-ie lub w systemach do realizacji zamówień, jak również (2) zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Pani/Pana aktywności na stronie internetowej Geovia Sp. z o.o. Skutkiem stosowanego przez nas profilowania jest udostępnianie Pani/Panu komunikatów marketingowych dotyczących produktów i usług Geovia Sp. z o.o. mailowo, telefonicznie lub na naszych stronach internetowych, a także indywidualizacja kierowanych przez nas komunikatów marketingowych.

Skutkiem nie będzie odmowa dostępu do świadczonych przez nas usług, ale profilowanie może w niektórych przypadkach prowadzić do zróżnicowania ofert kierowanych do różnych osób będących w podobnej sytuacji.

Profilowanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej, która będzie dopasowana do Pani/Pana potrzeb.

Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych. Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Pani/Pana życie prywatne. Zbieramy jedynie informacje związane z Pani/Pana aktywnością zawodową i to w bardzo ograniczonym zakresie.

 

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: pracowników i współpracowników Geovia Sp. z o.o., dostawców usług i narzędzi hostingowych, dostawców usług wspierających działania marketingowe prowadzone przez Geovia Sp. z o.o., a także do organów administracji publicznej jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

 

 1. Czas przechowywania Pani/Pana danych

Dane do celów marketingowych przechowujemy do czasu Pani/Pana rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od Geovia  Sp. z o.o. (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania Pani/Pana ostatniej aktywności w kontaktach związanych z działalnością marketingową Geovia Sp. z o.o. Pani/Pana aktywność oznacza działanie, które może wskazywać na zainteresowanie usługami lub produktami Geovia Sp. z o.o. Po okresie 5 lat od Pani/Pana ostatniej aktywności, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom, które mogłyby je przetwarzać poza terytorium Unii Europejskiej.

 

 1. Pani/Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo:

 • zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie przez Geovia Sp. z o.o., (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem. Sprzeciw lub cofnięcie zgody można zgłaszać na adres e-mail: pracownia@geovia.pl
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: pracownia@geovia.pl
 • wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Geovia Sp. z o.o.

 

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych: drogą elektroniczną na adres e-mail pracownia@geovia.pl, telefonicznie pod numerem kom. (+48) 510 14 12 14 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.