USŁUGI W ZAKRESIE GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNIKI, HYDROGEOLOGII,OCHRONY ŚRODOWISKA, BADANIA GEOFIZYCZNE

 • projekty, dokumentacje, opinie, atesty, raporty,
 • badania terenowe,wiercenia, sondowania,
 • badania laboratoryjne (własne laboratorium gruntowe),
 • nietypowe opracowania indywidualne w uzgodnieniu z Inwestorem

Przygotowywane dokumentacje spełniają wszystkie potrzebne normy i są zgodne z rozporządzeniami: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463) i Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.).

W zakresie usług geologii inżynierskiej wykonujemy następujące prace:

 • wiercenia,
 • sondowania dynamiczne i statyczne,
 • badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej

USŁUGI DLA POTRZEB DROGOWNICTWA

Realizujemy projekty kolejowe oraz projekty z zakresu budownictwa drogowego:

 • badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • badania konstrukcji istniejącej nawierzchni - wiercenia rdzeniowe, badania VSS płytą dynamiczną

OPRACOWANIA Z ZAKRESU WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE

 • ocena zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej,

KONTROLA ZAGĘSZCZEŃ GRUNTÓW

 • kontrola wymagań ogólnych, jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie
 • wykopów tymczasowych i stałych
 • ukopów i odkładów gruntu
 • nasypów, zasypek i obsypek
 • pobieranie próbek w terenie
 • ekspertyzy i raporty

BADANIA LABORATORYJNE GRUNTÓW I KRUSZYW

  Badania dają możliwości precyzyjnego określenia właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Stosowanie badań laboratoryjnych już w przypadku złożonych warunków gruntowo-wodnych czy wymagających obiektów.