„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

Obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji

Raporty i ekspertyzy sporządzane są zgodnie ze specyfikacjami i wytycznymi dla konkretnej inwestycji, z uwzględnieniem przepisów normowych

Oferujemy i potrafimy to robić najlepiej:

– badanie nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych (nasypów, podbudów, stabilizacji) płytą dynamiczną LWDT i statyczną VSS oraz sondą dynamiczną DPL do DPSH

– pobór i badanie wytrzymałości na ściskanie gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (stabilizacji)

– odbiór wykopu fundamentowego potwierdzony przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy lub ekspertyzą

– ocena przydatności materiałów budowlanych do budowy: nasypów, zasypek, podbudów i stabilizacji

– opracowanie recept laboratoryjnych na stabilizację spoiwami hydraulicznymi

– konsultacje i zalecenia odnośnie wykonywania robót ziemnych i nawierzchniowych