„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

Badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej

Raporty i ekspertyzy sporządzamy zgodnie z normami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi

Oferujemy i potrafimy to robić najlepiej:

– przydatność gruntów do wbudowania w nasyp

– przydatność kruszyw do wbudowania w warstwę podbudowy

– przydatność gruntów do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi

– opracowanie recepty na stabilizację gruntów spoiwami hydraulicznymi

– badanie wytrzymałości na ściskanie stabilizacji

– badania cech fizycznych gruntów: wilgotność naturalna, analiza uziarnienia, granice konsystencji (stopień plastyczności), gęstość objętościowa, zawartość części organicznych, wskaźnik piaskowy, badanie Proctora, współczynnik filtracji, pH

– badanie cech mechanicznych gruntów: kąt tarcia wewnętrznego, spójność gruntu, moduły odkształceń

– agresywność wody gruntowej względem konstrukcji betonowych