„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

O NAS

Geovia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i oddziałem w Będzinie

GEOVIA” Sp. z o.o. w ponad 30-to letnim okresie działalności wykonała badania terenowe, projekty i dokumentacje dla kilkuset inwestycji budowlanych w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, geofizyki i chemicznego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto w ramach obsługi geotechnicznej i geologicznej Spółka wykonała tysiące raportów i ekspertyz wymaganych przy odbiorze robót ziemnych w budownictwie komunikacyjnym i kubaturowym, m.in. wykonując badania dla: wykopów tymczasowych i stałych, ukopów i odkładów gruntu, nasypów, zasypek i obsypek, a także warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Do powyższych zadań wykorzystujemy w terenie: płytę dynamiczną, płytę VSS, sondy dynamiczne DPL do DPSH, wiertnicę ręczną i mechaniczną, penetrometr kieszonkowy; oraz niezbędną wiedzą i doświadczenie geologiczne oraz geotechniczne.

Nasza Oferta

Oferujemy dla Państwa

Badania
Geotechniczne

Sporządzamy: Opinie geotechniczne, Dokumentacje badań podłoża gruntowego, Projekty geotechniczne i Ekspertyzy geotechniczne; które spełniają wszystkie potrzebne normy, specyfikacje i wytyczne branżowe i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463).

Obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji

Nasze Raporty i ekspertyzy z wykonanych badań terenowych sporządzane są zgodnie ze specyfikacjami i wytycznymi dla konkretnej inwestycji, z uwzględnieniem przepisów normowych. Dysponujemy niezbędnym sprzętem (płyta dynamiczna, płyta VSS, sonda dynamiczna DPL, DPM, DPSH, sonda statyczna CPT/CPTU) i wieloletnim doświadczeniem.

Badania geologiczno
- inżynierskie

Sporządzamy: Projekty i Dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz Plany ruchu zakładu górniczego; które spełniają wszystkie potrzebne normy, specyfikacje i wytyczne branżowe i są zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1504, z późn. zm.).

Badania laboratoryjne gruntów
i wody gruntowej

Badania laboratoryjne przeprowadzamy w profesjonalnych warunkach zgodnie z: normami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi. Wykonujemy badanie mechaniczne gruntów: kąt tarcia i spójność, w aparacie bezpośredniego ścinania „skrzynka”.

Ocena zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Badania laboratoryjne przeprowadzamy w profesjonalnych warunkach zgodnie z: normami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi. Wykonujemy badanie mechaniczne gruntów: kąt tarcia i spójność, w aparacie bezpośredniego ścinania „skrzynka”.

Geofizyka

Współpracujemy z profesjonalnymi podwykonawcami dysponującymi aparaturą do wykonania i interpretacji badań: georadarowych, elektrooporowych i sejsmicznych.

Doświadczenie

Zaufanie

Silna pozycja

Referencje

Co mówią o nas Klienci?