USŁUGI W ZAKRESIE GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNIKI, HYDROGEOLOGII,OCHRONY ŚRODOWISKA, BADANIA GEOFIZYCZNE

 • projekty, dokumentacje, opinie, atesty, raporty,
 • badania terenowe,wiercenia, sondowania,
 • badania laboratoryjne (własne laboratorium gruntowe),
 • nietypowe opracowania indywidualne w uzgodnieniu z Inwestorem

Przygotowywane dokumentacje spełniają wszystkie potrzebne normy i są zgodne z rozporządzeniami: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463) i Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.).

W zakresie usług geologii inżynierskiej wykonujemy następujące prace:

 • wiercenia,
 • sondowania dynamiczne i statyczne,
 • badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej

USŁUGI DLA POTRZEB DROGOWNICTWA

Realizujemy projekty kolejowe oraz projekty z zakresu budownictwa drogowego:

 • badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • badania konstrukcji istniejącej nawierzchni - wiercenia rdzeniowe, badania VSS płytą dynamiczną

USŁUGI W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

 • dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Co to jest Studium Wykonalności?
Studium Wykonalności to dokument przedstawiający możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu ich kosztów i ryzyka związanego z realizacją tego projektu.

Przystępując do konkursu o dotacje unijne, bardzo często wymagane jest studium wykonalności.

OPRACOWANIA Z ZAKRESU WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE

 • ocena zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej,
 • raporty i oceny wpływu projektu na środowisko

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (zwane skrótowo oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) uregulowane jest w Dziale V ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.o.o.ś.

W tym zakresie ustawa transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Przepisy u.o.o.ś. definiują pojęcie „oceny oddziaływania na środowisko”, wskazując, iż pod tym terminem należy rozumieć postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych u.o.o.ś. opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (art. 3 ust. 1 pkt 8 u.o.o.ś.).

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

 • bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia w szczególności na środowisko, ludność oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także na zabytki, dobra materialne, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, oraz dostępność do złóż kopalin;
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wymagany zakres monitoringu (art. 62 ust. 1 u.o.o.ś.).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność przygotowania takiego dokumentu przez inwestora i jego załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi każdorazowo, gdy dla danego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko

KONTROLA ZAGĘSZCZEŃ GRUNTÓW

 • kontrola wymagań ogólnych, jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie
 • wykopów tymczasowych i stałych
 • ukopów i odkładów gruntu
 • nasypów, zasypek i obsypek
 • pobieranie próbek w terenie
 • ekspertyzy i raporty

BADANIA LABORATORYJNE GRUNTÓW I KRUSZYW

Badania dają możliwości precyzyjnego określenia właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Stosowanie badań laboratoryjnych już w przypadku złożonych warunków gruntowo-wodnych czy wymagających obiektów.